Uitstaand kapitaal

Op 31 december 2023 bedroeg het volgestort kapitaal 653.136.356,46 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 146.700.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Gedematerialiseerde aandelen

Krachtens de wet van 14 december 2005 houdende afschaffi ng van de effecten aan toonder, moeten de houders van aandelen aan toonder hun effecten ten laatste op 31 december 2013 in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen hebben omgezet. De aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 niet waren omgezet in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen werden van rechtswege automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en ingeschreven op een effectenrekening op naam van GBL. Sinds 1 januari 2014 werd de uitoefening van de rechten van de effecten aan toonder opgeschort krachtens de wet.

De wet verplicht de emittenten bovendien om vanaf 1 januari 2015 alle niet-opgeëiste aandelen aan toonder op de beurs te verkopen en die verplichte verkoop tijdig aan te kondigen. Zodra de niet-opgeëiste aandelen aan toonder waren verkocht, moest de opbrengst uit de verkoop (na aftrek van het bewaarloon) binnen een periode van vijftien dagen aan de Deposito- en Consignatiekas worden overgemaakt.

In het kader van die verplichting hebben GBL en Euronext op hun respectieve website een bericht gepubliceerd met vermelding van onder meer het maximumaantal effecten dat kan worden verkocht, samen met de uiterste datum en de plaats van bewaring van de aandelen aan toonder. Een eerste bericht werd gepubliceerd op 5 december 2014 en ging over 69.082 niet-opgeëiste aandelen aan toonder, een tweede bericht volgde op 2 oktober 2015 en had betrekking op 32.656 aandelen aan toonder afkomstig uit wisselreserves van effecten. Die berichten werden ook in het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 11 december 2014 en 6 oktober 2015 gepubliceerd. Naar aanleiding van die berichten werden de betrokken aandelen op de beurs verkocht op 21 januari 2015 (69.082 aandelen) en 16 november 2015 (32.656 aandelen). De opbrengst van die verkopen werd op 23 januari 2015 en 18 november 2015 aan de Deposito- en Consignatiekas overgemaakt.

Sinds 31 december 2015 hebben de eigenaars van de oude aandelen aan toonder het recht om bij de Deposito- en Consignatiekas de betaling van de overeenkomstige opbrengst te vragen, op voorwaarde dat zij hun hoedanigheid van houder kunnen aantonen. De wet van 14 december 2005 bepaalt wel dat vanaf 1 januari 2016 op de terugbetaling een boete verschuldigd zal zijn ter waarde van 10% van de opbrengst uit de verkoop van de onderliggende aandelen aan toonder, berekend per begonnen jaar vertraging. GBL heeft bijgevolg geen rol meer te spelen in dit proces.

Aandelen op naam

Beheer van de GBL-aandelen op naam

GBL-aandelen zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. Aandeelhouders die ervoor kiezen om hun GBL-aandelen in te schrijven in het register van aandelen op naam ontvangen per brief uitnodigingen voor de Algemene Vergaderingen en de bijbehorende documenten.

Aan aandelen op naam toegekende dividenden worden gestort op de bankrekening die de aandeelhouder aan GBL heeft meegedeeld.

Aandelen op naam worden kosteloos beheerd door GBL.

Voor meer informatie over de aandelen op naam, contacteer :

Priscilla Maters, Secretaris-Generaal en Juridisch Directeur

Tel : + 32 2 289 17 17

Email : pmaters@gbl.com

GBL heeft ervoor gekozen geen American Depositary Receipts (“ADR’s”) uit te geven op haar aandelen en evenmin haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van dergelijke programma’s . Elk bestaand ADR-programma dient dus gekwalificeerd te worden als niet-gesponsored (“unsponsored”) en er bestaat geen enkel verband, van gelijk welke aard dan ook, met GBL. Dit betekent dat GBL geen enkele verplichting heeft om de goede functionering van het programma te waarborgen of de rechten van de houders van ADR’s te beschermen. GBL verklaart uitdrukkelijk geen enkele verantwoordelijkheid te hebben en aanvaardt geen enkele rechtsbevoegdheid van de Amerikaanse rechtbanken in verband met dergelijke programma’s. De personen die beslissen GBL-aandelen in te brengen in deze programma’s of ADR’s te verwerven doen dit op hun eigen risico en op grond van hun eigen analyse van het programma.

Historische gegevens sinds 2005

Position per

Volgestort maatschappelijk kapitaal

Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal

31 December 2023

EUR 653.136.356,46

146.700.000

31 December 2022

EUR 653.136.356,46

153.000.000

31 December 2021

EUR 653.136.356,46

156.355.000

31 December 2020

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2019

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2018

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2017

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2016

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2015

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2014

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2013

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2012

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 20011

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 20010

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2009

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2008

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2007

EUR 653.136.356,46

161.358.287

4 Juli 2007 (na kapitaalverhoging)

EUR 653.136.356,46

161.358.287

31 December 2006

EUR 595.696.415,40

147.167.666

5 Mei 2006 (na kapitaalverhoging)

EUR 595.696.415,40

147.167.666

31 December 2005

EUR 559.802.625,54

138.300.053

Toegestaan kapitaal

De Buitengewone Algemene Vergadering van 28 april 2020 heeft de aan de Raad van Bestuur verleende machtiging verlengd met een periode van vijf jaar:

  • het kapitaal te verhogen, in een of meerdere keren, ten belope van 125 miljoen euro;
  • te beslissen tot de uitgifte, in een of meer keren, van converteerbare of in aandelen terugbetaalbare obligaties, warrants of andere financiële instrumenten, al dan niet gehecht aan obligaties of andere effecten, die op termijn recht kunnen geven op kapitaalverhogingen ten belope van een maximumbedrag zodanig dat het bedrag van de kapitaalverhogingen ten gevolge van de uitoefening van de omzettingsrechten of de warrants, al dan niet aangehecht aan dergelijke effecten, de limiet van het resterende toegestane kapitaal niet overschrijdt.

In elk geval mag de Raad van Bestuur het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het belang van de vennootschap beperken of opheffen, met inachtneming van de in de wet gestelde voorwaarden.

Deze machtiging, die voor het eerst werd verleend in 1987, werd voor de laatste maal verlengd op 28 april 2020. Ze is geldig voor een periode van vijf jaar te rekenen vanaf 25 mei 2020, met name tot in mei 2025.

Op 31 december 2023 bedroeg het toegestane kapitaal 125 miljoen euro.

Op basis van dat laatste bedrag kunnen ten hoogste 28.076.066 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Lees verder

 

Veel gestelde vragen

Dit document biedt louter ter informatie een algemeen en beknopt antwoord op de vaakst door GBL-aandeelhouders gestelde vragen. Het vormt geen juridisch advies en de vennootschap wijst alle aansprakelijkheid af. We bevelen de aandeelhouders aan om hun adviseur te raadplegen voor informatie over hun persoonlijke situatie.

Hoe zet ik mijn gedematerialiseerde GBL-aandelen om in aandelen op naam?

Vraag uw financieel tussenpersoon om de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam om te zetten. Bezorg GBL uw gegevens en het nummer van de rekening waarop de dividenden moeten worden betaald. Na de inschrijving zendt GBL aan de aandeelhouder een certificaat ter bevestiging van de inschrijving in het register van aandelen op naam. Als de uitbetalingsdatum van een coupon nadert, moet u in het oog houden op welke datum de coupon geknipt moet worden.

Hoe zet ik mijn GBL-aandelen op naam om in gedematerialiseerde aandelen?

Stuur een ondertekend verzoek naar de Juridische Dienst van GBL met vermelding van het nummer van de effectenrekening waarop de aandelen moeten worden overgedragen. Als de uitbetalingsdatum van een coupon nadert, moet u in het oog houden op welke datum de coupon geknipt moet worden.

Hoe deel ik een wijziging van adres, e-mailadres, telefoonnummer of rekeningnummer mee?

Breng de Juridische Dienst van GBL op de hoogte per e-mail (pmaters@gbl.com) of brief (Marnixlaan 24, 1000 Brussel).

Wat moet ik doen om het saldo van mijn positie in GBL-aandelen op naam te kennen?

Contacteer de Juridische Dienst van GBL per telefoon (+32 2 289 17 52), brief (Marnixlaan 24, 1000 Brussel) of e-mail (pmaters@gbl.com).

Hoe verkoop ik mijn GBL-aandelen op naam op de beurs?

Om GBL-aandelen op naam op de beurs te kunnen verkopen, moet u ze eerst omzetten in gedematerialiseerde aandelen. Zie vraag 2.