Risico’s eigen aan GBL

Belangrijkste risico’s

Risicofactoren

Reactie op de risico’s

Exogeen

Risico’s in verband met de evolutie van externe elementen, zoals economische en politieke ontwikkelingen of wetswijzigingen

 • Evolutie op de financiële markten, zoals de volatiliteit van de beurskoersen, de rentevoeten en de wisselkoersen
 • Wijzigingen van de macro-economische variabelen (groeivoeten, monetair beleid, inflatie, grondstofprijzen,...)
 • Veranderingen in de regelgeving of het begrotingsbeleid die bijvoorbeeld tot fiscale hervormingen of nieuwe wettelijke verplichtingen leiden
 • Specifieke ontwikkelingen die bepaalde geografische zones treffen (eurozone, opkomende landen,...)
 • Geografische en sectorale portefeuillespreiding met uiteenlopende cyclische blootstelling
 • Voortdurende opvolging van de wetgeving
 • Opvolging en systematische analyse van de conjunctuurscenario’s, de markten en investeringsthesen

Strategie

Risico’s die voortvloeien uit de definitie, de uitvoering en de handhaving van de strategische koers en ontwikkeling van de groep

 • Uiteenlopende visies of opvattingen over de beoordeling van de strategische prioriteiten en de ermee verbonden risico’s
 • Geldigheid van de parameters die aan de investerings thesen ten grondslag liggen
 • Geografische of sectorale concentratie van de investeringen
 • Formeel besluitvormingsproces waarbij alle bestuursinstanties en het management betrokken zijn
 • Voortdurende opvolging van de voornaamste prestatie-indicatoren en regelmatige actualisering van de hypothesen en voorspellingen
 • Periodieke herziening van de portefeuille op verschillende hiërarchische niveaus
 • Spreiding van de portefeuille

Thesaurie, financiële instrumenten en financiering

Risico’s in verband met het beheer van de liquide middelen, financiële instrumenten en financiering

 • Toegang tot liquiditeiten
 • Schuldenlast en maturiteitsprofiel
 • Kwaliteit van de tegenpartijen
 • Relevantie van de verwachtingen of de prognoses
 • Blootstelling aan de rentevoeten
 • Ontwikkelingen op de financiële markten
 • Volatiliteit van de afgeleide instrumenten
 • Strikte en systematische analyse van de geplande verrichtingen
 • Bepaling van de interventiegrenzen
 • Spreiding van de beleggingsvormen en tegenpartijen
 • Strikt proces voor de selectie van tegenpartijen
 • Opvolging van het liquiditeitsprofiel en beperking van de nettoschulden
 • Geformaliseerde bevoegdheidsdelegaties, gericht op een passende scheiding van de functies
 • Systematische reconciliatie van de thesauriegegevens met de boekhouding

Verrichtingen

Risico’s als gevolg van de ongeschikt­heid of het falen van de interne procedures, het personeelsbeheer of de bestaande systemen. Risico op niet-naleving van de kwaliteitsnormen, contractuele en wettelijke bepalingen en ethische normen

 • Complexiteit van de reglementaire omgeving
 • Geschiktheid van de systemen en procedures
 • Blootstelling aan fraude en geschillen
 • Instandhouding en ontwikkeling van de competenties van de werknemers
 • Regelmatige herziening van de interne procedures en controleactiviteiten
 • Invoering van bevoegdheidsdelegaties met het oog op een adequate scheiding van de taken
 • Onderhoud van en investeringen in IT-systemen
 • Aanwerving, behoud en opleiding van gekwalificeerd personeel
 • Deontologische Code en Corporate Governance Charter

Cartografie van de risico’s 2023

Cartografie van de risico’s 2023

Identificatie, evaluatie en controle van de risico’s bij GBL

Identificatie, evaluatie en controle van de risico’s bij GBL

Specifieke risico’s verbonden aan de deelnemingen van GBL

Het grootste deel (82%) van de portefeuille van GBL bestaat eind 2023 uit 12 deelnemingen die blootgesteld zijn aan specifieke risico’s verbonden aan hun activiteit, waaraan GBL indirect is blootgesteld. De eventuele verwezenlijking van deze risico’s kan immers leiden tot een wijziging van de globale waarde van de portefeuille van GBL, van haar uitkeringscapaciteit of het profiel van haar resultaten. GBL is ook blootgesteld aan de risico’s in verband met haar investeringen via GBL Capital en Sienna Investment Managers, die op 31 december 2023 18% van de waarde van de portefeuille uitmaken.

Elk van de ondernemingen in de portefeuille maken zelf een analyse van hun risico-omgeving. Die specifieke risico’s die ermee verbonden zijn, worden door de ondernemingen zelf geïdentificeerd en behandeld in het kader van hun eigen risicobeheer en interne controle. De werkzaamheden van deze ondernemingen op het gebied van risico-identificatie en interne controle worden beschreven in referentiedocumenten beschikbaar op hun websites.