De specifieke terminologie, gebruikt in het deel dat gewijd is aan de “Rekeningen per 31 december 2023”, verwijst naar de in de Europese Unie aangenomen boekhoudstandaard IFRS (International Financial Reporting Standards).

De Alternatieve Performantie-Indicatoren zijn bedoeld als aanvulling op de standaard IFRS-informatie weergegeven in de geconsolideerde financiële staten. Ze worden op consistente wijze berekend en gepresenteerd over de verschillende boekjaren. Deze Alternatieve Performantie-Indicatoren worden niet geauditeerd. Ze zijn specifiek voor GBL en kunnen bijgevolg niet worden vergeleken met de Alternatieve Performantie-Indicatoren die door andere groepen worden gedefinieerd.

Voor de terminologie betreffende de financiële gegevens van de deelnemingen, wordt verwezen naar de eigen definities van elke onderneming, zoals vermeld in hun financiële verslaggeving.

De terminologie die gebruikt wordt in het deel “Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur” ten slotte, verwijst rechtstreeks naar de Belgische Corporate Governance Code 2020 en de andere specifieke wetgevingen daaromtrent.

Activa onder beheer of "Assets under management - AUM"

De activa onder beheer is een operationele bedrijfsindicator die overeenkomt met de activa in portefeuille die door Sienna Investment Managers op de markt worden gebracht, ongeacht of Sienna Investment Managers deze beheert, er advies over geeft of het beheer ervan delegeert aan een externe beheerder. Het omvat de NAW voor eigen rekening.

Activarotatie

De activarotatie is het cumulatieve totale nominale bedrag, voor de opgegeven periode, van de investeringen en desinvesteringen door de groep GBL - segment Holding, exclusief de inkoop van eigen aandelen.

Concentrix vordering

De Concentrix vordering resulteert uit de transactie, die op 25 september 2023 afgesloten werd, met betrekking tot de samenvoeging van Webhelp, privaat activum van GBL tussen 2019 en 2023, en het beursgenoteerde bedrijf Concentrix (de “Transactie Concentrix + Webhelp”). Deze vordering voor een nominaal bedrag van 493 miljoen euro zal in september 2025 vervallen en heeft een jaarlijkse nominale rentevoet van 2,00% .

Deelneming van de groep

 • In het kapitaal: het gaat om het percentage dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden, berekend op basis van het aantal uitstaande aandelen op de datum van berekening.
 • In de stemrechten: het gaat om het percentage dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt aangehouden, berekend op basis van het aantal uitstaande stemrechten op de datum van berekening, met inbegrip van de geschorste stemrechten.

Disagio (%)

Het disagio komt overeen met het procentuele verschil (uitgedrukt ten aanzien van de netto-actiefwaarde) tussen de beurskapitalisatie van GBL en de netto-actiefwaarde.

Dividendrendement (%)

Het dividendrendement wordt gedefinieerd als de verhouding tussen (i) het gedeclareerde brutodividend (of de som van de brutodividenden) over de periode (12 maanden) en (ii) de beurskoers aan het begin van de periode.

Het dividendrendement voor jaar N is dus de verhouding tussen (i) het brutodividend (of de som van de brutodividenden) met zijn (hun) ex-datum in jaar N+1 en (ii) de slotkoers op de laatste handelsdag van jaar N.

De waarde van de nog niet vastgestelde brutodividenden wordt geschat op basis van de “BDVD”-functie van Bloomberg. Is deze functie niet beschikbaar, dan wordt het laatst gedeclareerde brutodividend als schatting gebruikt.

Economische analyse van het resultaat

Om de lezing van het geconsolideerde resultaat toerekenbaar aan de groep (opgenomen in de geconsolideerde resultatenrekening per 31 december en in Toelichting 1.1 Segmentinformatie over de geconsolideerde resultatenrekening) en haar verschillende componenten te vergemakkelijken en te verduidelijken, publiceert de groep de “Economische Voorstelling van het geconsolideerde resultaat” waarin de bestanddelen van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) voor de periode per aard worden opgesplitst:

Cash earnings: Elementen van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) met betrekking tot het segment “Holding” die systematisch gepaard gaan met een cashflow (exclusief resultaten op verkopen)

 • De cash earnings omvatten in hoofdzaak de dividenden van de portefeuille en van eigen aandelen, de dividenden en interesten van GBL Capital en Sienna Investment Managers, de nettoresultaten van de yield enhancement activiteit, de resultaten die afkomstig zijn van het beheer van de bruto thesaurie, de gerealiseerde wisselkoersverschillen, fiscale teruggaven, na aftrek van algemene kosten, kosten op de brutoschuld en belastingen. Het totaal van deze resultaten behoort tot de Holding activiteit.
 • De cash earnings zijn ook een van de componenten voor de berekening van de payout ratio.

Mark-to-market en andere non-cash effecten: Elementen van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) met betrekking tot het segment “Holding” die nietmonetair zijn en die overeenstemmen met (i) de gevolgen van de toepassing van bepaalde IFRS-normen op bepaalde soorten door GBL aangehouden activa of passiva en (ii) de impact van voorzieningen/terugnames van voorzieningen

 • Het begrip mark-to-market is één van de grondslagen van de methode voor de waardering tegen reële waarde, zoals gedefinieerd door de internationale boekhoudnormen IFRS, die inhoudt dat sommige activa en passiva op datum van afsluiting van de balans tegen marktwaarde gewaardeerd dienen te worden.
 • De mark-to-market en andere non-cash elementen in de rekeningen van GBL geven uitdrukking aan de wijzigingen van de reële waarde van aangekochte of uitgegeven financiële instrumenten (omruilbare of converteerbare obligaties, financiële activa aangehouden voor trading, opties, ...), de gedisconteerde kosten van de financiële verplichtingen, de niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen, gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verschillende non-cash kosten alsook de aanpassing van bestanddelen van cash earnings overeenkomstig IFRS (toegekende dividenden, niet-betaald in het boekjaar maar na de goedkeuringsdatum van de financiële staten, enz.). Het totaal van deze resultaten behoort tot de Holding activiteit.

Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde): Deel van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) met betrekking tot het aandeel van GBL in het resultaat van de geconsolideerde operationele ondernemingen, zijnde de segmenten “Imerys”, “Webhelp”(1), “Canyon”, “Affidea” en “Sanoptis”, of geassocieerde ondernemingen, namelijk het belang in Parques Reunidos (via Piolin II)

 • De geconsolideerde operationele ondernemingen zijn deze die de groep controleert. Controle wordt vermoed te bestaan wanneer GBL, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 50% van de stemrechten bezit.
 • De geassocieerde operationele ondernemingen zijn deze waarop de groep een invloed van betekenis uitoefent. De uitoefening van deze invloed van betekenis wordt vermoed te bestaan indien de groep, rechtstreeks of onrechtstreeks, over meer dan 20% van de stemrechten beschikt. De geassocieerde operationele ondernemingen worden in de geconsolideerde financiële staten opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode.
 • Deze kolom bevat ook de wijzigingen in reële waarde van de schulden ten opzichte van de minderheidsaandeelhouders van Webhelp(1).

GBL Capital en Sienna Investment Managers: Elementen van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) met betrekking tot het aandeel van GBL in de resultaten van de investeringen door GBL Capital en Sienna Investment Managers (segment “GBL Capital en Sienna Investment Managers”)

De bedragen van GBL Capital en Sienna Investment Managers bevatten de verschillende elementen met betrekking tot hun activiteiten: (i) de resultaten, aandeel van de groep, van de geassocieerde of geconsolideerde operationele ondernemingen, (ii) de interestopbrengsten en -kosten, (iii) de andere financiële opbrengsten en kosten, (iv) de andere bedrijfsopbrengsten en -kosten, (v) de resultaten op verkopen, waardeverminderingen en terugnames op nietcourante activa en (vi) de belastingen.

Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnames: Elementen van het geconsolideerde resultaat (toerekenbaar aan de groep) met betrekking tot het segment “Holding” (i) die zijn geboekt in “Cash Earnings” maar moeten worden geannuleerd overeenkomstig IFRS en (ii) de resultaten op verkopen, bijzondere waardeverminderingen en terugnames op bepaalde activa en stopgezette activiteiten van GBL

De eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnames omvatten voornamelijk de annulaties van dividenden ontvangen vanwege de geassocieerde of geconsolideerde operationele ondernemingen en dividenden op eigen aandelen, alsook de resultaten op de verkopen, waardeverminderingen en terugnames op bepaalde activa en op de stopgezette activiteiten. Het totaal van deze resultaten behoort tot de Holding activiteit.

ESES en betaling van het dividend

ESES, dat staat voor “Euroclear Settlement for Euronext-zone Securities” is het geïntegreerde vereffeningsplatform voor de beursverrichtingen van Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam en de buitenbeursverrichtingen in effecten die op die beurzen worden verhandeld (OTC).

De theoretische kalender voor de dividenduitkering luidt als volgt:

 • Ex-Date: datum (begin van de beursdag) vanaf dewelke het onderliggende effect ex-dividend wordt verhandeld;
 • Record Date (Ex-Date + 1): datum waarop de posities door de centrale bewaarinstelling worden afgesloten (op het einde van de beursdag, na de afwikkeling) om de rekeningen van de rechthebbenden op de uitkering vast te stellen;
 • Payment Date: datum van betaling van de uitkering in geld, ten vroegste de dag na de Record Date.

Gelet op de termijn voor de afwikkeling-levering en de ermee verband houdende eigendomsoverdracht van D+ 2 (waarbij D de datum van de verrichting is), is de laatste dag waarop het effect met recht op uitkering wordt verhandeld de dag vóór de Ex-Date.

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (basisberekening)

Dit is gelijk aan het aantal gewone aandelen in omloop bij het begin van de periode, verminderd met de eigen aandelen, aangepast voor het aantal gewone aandelen die tijdens de periode werden terugbetaald (kapitaalvermindering) of uitgegeven (kapitaalverhoging), of verkocht of ingekocht, vermenigvuldigd met een wegingsfactor op basis van tijd.

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen (verwaterde berekening)

Het wordt bekomen door aan het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (basisberekening) de potentieel verwaterde aandelen toe te voegen. In dit geval stemmen de potentieel verwaterde aandelen overeen met de door de groep toegekende aankoopopties.

Liquiditeitsprofiel

Het liquiditeitsprofiel betreft de som van de brutothesaurie en het bedrag van de niet-opgenomen bevestigde kredietlijnen.

Loan To Value (%)

De Loan-To-Value ratio wordt berekend op basis van (i) de nettoschuld van GBL in verhouding tot (ii) de waarde van de portefeuille van GBL, in voorkomend geval vermeerderd met de waarde van de eigen aandelen onderliggend in de GBL-aandelen converteerbare obligaties. De waarderingsmethodes van de portefeuille en de eigen aandelen zijn dezelfde als deze gebruikt voor de netto-actiefwaarde.

De details van de berekening worden weergegeven op pagina 188 van het Jaarverslag 2023.

Multiple on Invested Capital – “MoIC”

De Multiple on Invested Capital meet de waarde die een investering genereert. MoIC = (gerealiseerde waarde + niet-gerealiseerde waarde (NAW)) / totale investering.

Netto-actiefwaarde of  “NAW”

De evolutie van de netto-actiefwaarde van GBL vormt, net als de evolutie van haar beurskoers, haar cash earnings en haar resultaat, een belangrijk criterium voor de beoordeling van de prestaties van de groep.

De netto-actiefwaarde is een conventionele referentie die verkregen wordt door bij de reële waarde van de portefeuille van deelnemingen, de brutothesaurie, de contante waarde van de Concentrix vordering (berekend tegen de marktrente, rekening houdend met de kredietkwaliteit van Concentrix) en de eigen aandelen toe te voegen, na aftrek van de brutoschuld.

De volgende waarderingsbeginselen worden in aanmerking genomen:

 • de genoteerde deelnemingen en de eigen aandelen in portefeuille worden gewaardeerd tegen slotkoers. De waarde van de aandelen die bestemd zijn als dekking van eventueel door de groep aangegane verbintenissen wordt echter begrensd tot de omzettings-/ uitoefenprijs;
 • de niet-genoteerde deelnemingen worden elk kwartaal gewaardeerd tegen reële waarde in overeenstemming met de aanbevelingen van de International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (“IPEV Valuation Guidelines”). Recente investeringen worden gewaardeerd tegen hun acquisitiekost, op voorwaarde dat deze waarderingen worden beschouwd als de beste schattingen van de reële waarde;
 • de waarde van de portefeuille van GBL Capital komt overeen met (i) de som van de verschillende deelnemingen, gewaardeerd tegen hun reële waarde, in het bijzonder op basis van de informatie verstrekt door o.a. de fondsbeheerders, waaraan wordt toegevoegd (ii) de netto kaspositie of de netto externe schuld van GBL Capital;
 • ten slotte worden de activa van Sienna Investment Managers gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde van de beheersvennootschappen, in voorkomend geval verminderd met eventuele waardeverminderingen.

De netto-actiefwaarde van GBL wordt elk kwartaal samen met de bekendmaking van de resultaten meegedeeld.

Het is mogelijk dat bepaalde minder belangrijke gebeurtenissen niet in aanmerking worden genomen in de meegedeelde waarde. Het gecombineerde effect van die elementen bedraagt echter niet meer dan 2% van de netto-actiefwaarde.

Voor de berekening van de netto-actiefwaarde per aandeel wordt gebruik gemaakt van het aantal GBL-aandelen van het uitstaande kapitaal op de waarderingsdatum.

Nettothesaurie en nettoschuld

De nettothesaurie of desgevallend nettoschuld bestaat uit de brutothesaurie (exclusief eigen aandelen), de Concentrix vordering en de brutoschuld.

De brutoschuld omvat alle financiële schulden van het segment Holding (voornamelijk converteerbare en omruilbare obligaties, institutionele obligaties en bankschulden), gewaardeerd tegen hun nominale terugbetalingswaarde.

De brutothesaurie omvat de liquide middelen en kasequivalenten van het segment Holding. Zij wordt gewaardeerd tegen boekwaarde of marktwaarde (voor bepaalde kasequivalenten).

De nettothesaurie- of nettoschuldindicatoren worden weergegeven op het niveau van de Holding om de specifieke financiële structuur van GBL en de beschikbare financiële middelen voor de uitvoering van haar strategie weer te geven.

Omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen (%)

De omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen of free float velocity, uitgedrukt in procent, is een indicator van de beursactiviteit van een genoteerde vennootschap, die overeenstemt met de verhouding tussen het aantal effecten op de beurs verhandeld gedurende een bepaalde periode en de float op de laatste dag van die bepaalde periode. De omloopsnelheid van de vrij verhandelbare aandelen wordt over het algemeen per kalenderjaar berekend.

De float van een beursgenoteerde vennootschap is gelijk aan de verhouding van de aandelen dat effectief op de beurs kan worden verhandeld. Het kan worden uitgedrukt in waarde, of wat vaker voorkomt, in een percentage van de beurskapitalisatie.

Operationele onderneming

Een operationele onderneming wordt gedefinieerd als een onderneming met een handels- of industriële activiteit, in tegenstelling tot een investeringsonderneming (“holding”).

Payout ratio (%)

De payout ratio of dividenduitkering wordt voor het boekjaar N berekend door (i) de dividenden betaald in het jaar N+1 voor het jaar N, te delen door (ii) de cash earnings van het jaar N.

Portefeuille

De portefeuille omvat:

 • de andere kapitaalinvesteringen en deelnemingen in de geassocieerde ondernemingen van het segment Holding;
 • de geconsolideerde operationele ondernemingen, zijnde Imerys, Webhelp(1), Canyon, Affidea en Sanoptis; en
 • GBL Capital en Sienna Investment Managers.

System Paying Agent

In ESES wordt de entiteit die instaat voor de distributie aangeduid als betaalagent (System Paying Agent). Het gaat over de verantwoordelijke partij binnen Euroclear Belgium voor de betaling aan andere dividendgerechtigden. Het gaat ofwel over een externe betaalagent (een deelnemer van de centrale bewaarinstelling) ofwel de centrale bewaarinstelling zelf.

Totaal aandeelhoudersrendement of “Total Shareholders Return - TSR (%)”

Het totaal aandeelhoudersrendement of TSR is berekend op basis van de wijzigingen van de beurskoers(en) in de beschouwde periode, rekening houdend met het (de) tijdens deze periode geïncasseerde brutodividend(en), geherinvesteerd in aandelen op het (de) moment(en) van het innen. Het wordt uitgedrukt op jaarbasis en komt overeen met de berekening die Bloomberg maakt via haar “TRA” -functie. Er zij op gewezen dat de vergelijking van de TSR van GBL met haar referentie‑index gebaseerd is op identieke periodes voor wat betreft het aantal beursdagen.

Yield enhancement

De yield enhancement activiteit bestaat uit de uitvoering van afgeleide financiële instrumenten (hoofdzakelijk het verkopen op korte termijn van opties op bepaalde effecten in portefeuille) en uit handelstransacties om voor GBL een surplusrendement te genereren. Resultaten uit yield enhancement bestaan voornamelijk uit (i) premies op de verkoop van opties, (ii) gerealiseerde meer- of minderwaarden op voor handelsdoeleinden aangehouden effecten en (iii) dividenden ontvangen op voor handelsdoeleinden aangehouden effecten.

(1) Tot de afsluiting op 25 september 2023 van de transactie met betrekking tot de combinatie van de Webhelp groep, een privaat activum aangehouden door GBL tussen 2019 en 2023, en de beursgenoteerde vennootschap Concentrix