De Buitengewone Algemene Vergadering op 28 april 2020 heeft de invoering van het dubbel stemrecht goedgekeurd. Er wordt dus een dubbel stemrecht toegekend aan elk GBL-aandeel dat voor minstens twee jaar onafgebroken op naam van dezelfde aandeelhouder is ingeschreven in het register van de aandelen op naam, overeenkomstig de procedures die in artikel 11 van de nieuwe statuten zijn vastgelegd. In overeenstemming met de Belgische wetgeving genieten gedematerialiseerde aandelen niet van het dubbel stemrecht.

Overeenkomstig de artikelen 7:217 en 7:224 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de stemrechten verbonden aan de GBL-aandelen die worden aangehouden door de vennootschap zelf of door haar dochterondernemingen geschorst.

GBL heeft geen andere categorieën van aandelen uitgegeven, zoals aandelen zonder stemrecht of bevoorrechte aandelen.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 met betrekking tot de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen ("transparantiewet") moet GBL (i) het totale kapitaal, (ii) het totale aantal stemrechtverlenende effecten en (iii) het totale aantal stemrechten openbaar maken uiterlijk aan het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.

Op grond van die informatie kunnen de aandeelhouders van GBL nagaan of ze hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 5%, 10%, 15% ... (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten en of ze bijgevolg deze drempeloverschrijding moeten melden. GBL maakte geen gebruik van de mogelijkheid die de "transparantiewet" biedt om in haar statuten beperkendere drempels in te voeren (van 1%, 2%, 3%, 4% en 7,5%).

Voor meer informatie over de verplichte transparantiemeldingen verwijzen we naar de bepalingen van de wet en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.