Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn emissies die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Dat komt omdat ze verhinderen dat warmte ontsnapt naar de ruimte, waardoor een broeikaseffect ontstaat in de atmosfeer van de aarde. Deze emissies zijn voornamelijk koolstofdioxide (CO2) afkomstig van de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas, methaan en distikstofoxide.

CDP (voorheen Carbon Disclosure Project)

CDP is een liefdadigheidsorganisatie zonder winstoogmerk die een platform biedt voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio’s om vrijwillig te communiceren over hun impact op het milieu, in het bijzonder op klimaataspecten. De afgelopen 20 jaar heeft CDP een systeem opgezet dat ertoe heeft geleid dat de betrokkenheid bij milieukwesties wereldwijd op een ongekend hoog niveau staat.

www.cdp.net

CO2e (CO2-equivalent of koolstofdioxide- equivalent)

CO2e is een standaardeenheid voor het meten van koolstofemissies. Het idee is om de impact van elk broeikasgas uit te drukken in termen van de hoeveelheid CO2 die aan dezelfde mate van opwarming zou bijdragen. Zo kunnen koolstofemissies die uit verschillende broeikasgassen bestaan, op een geconsolideerde manier worden uitgedrukt.

D&I (Diversiteit & Inclusie)

D&I (of DG&I, Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie) is een praktijk die diversiteit (bijv. geslacht, ras, etniciteit, godsdienst, bekwaamheid en achtergrond) erkent en respecteert, en die deze verschillen waardeert om een omgeving te creëren waarin iedereen zich aanvaard voelt.

www.gbl.com/nl/deugdelijk-bestuur

 

ESG (Ecologisch, Sociaal en Governance)

Factoren die de duurzaamheidskenmerken van een belegging (of potentiële belegging), de daaraan verbonden risico’s en opportuniteiten, net als de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meten.

GBL ACT

GBL ACT is het mecenaatprogramma van GBL. Het begeleidt en steunt actief talrijke projecten in België op het gebied van onderwijs, gezondheid en milieu, zodat de groep een verschil kan maken en mee kan bouwen aan een betere wereld voor toekomstige generaties.

www.gbl.com/nl/gbl-act

Gedragscode voor Leveranciers

In de Gedragscode voor Leveranciers van GBL is uiteengezet welke verplichtingen leveranciers van producten en diensten, tussenpersonen en onafhankelijke aannemers, inclusief hun werknemers en vertegenwoordigers, hebben in hun relaties met GBL of met haar 100%-dochterondernemingen, Bestuurders, werknemers en gemachtigde vertegenwoordigers.

www.gbl.com/nl/deugdelijk-bestuur

Gedrags- en Ethische Code

In de Gedrags- en Ethische Code van GBL zijn de waarden en principes vastgelegd die van toepassing zijn op het beheer van de activiteiten van de groep en die als gedragsregels gelden. Deze regels gaan vergezeld van scenario’s, zodat elke werknemer weet hoe hij zich dient te gedragen wanneer hij wordt geconfronteerd met risico’s die zich tijdens zijn activiteiten kunnen voordoen.

www.gbl.com/nl/deugdelijk-bestuur

GRI (Global Reporting Initiative)

De GRI-richtlijnen creëren een gemeenschappelijke taal voor organisaties – groot en klein, privaat en publiek – om op een consistente en geloofwaardige manier te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact. Dit verbetert de wereldwijde vergelijkbaarheid en stelt organisaties in staat transparant te zijn en verantwoording af te leggen.

www.globalreporting.org

Materialiteit

De impact van bepaalde factoren op de financiële en operationele prestaties van een bedrijf. Het aantal materiële kwesties en de financiële gevolgen ervan verschillen per sector.

MSCI (Morgan Stanley Capital International)

MSCI levert tools en diensten ter ondersteuning van kritieke beslissingen aan de wereldwijde investeringsgemeenschap. Met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van onderzoek, data en technologie ondersteunt het investeringsbeslissingen door klanten in staat te stellen de belangrijkste risico- en rendementsfactoren te begrijpen en te analyseren en met vertrouwen effectievere portefeuilles samen te stellen.

www.msci.com

PRI (Principles for Responsible Investment)

De PRI promoot verantwoord investeren wereldwijd.

De PRI zet zich in om:

  • inzicht te verwerven in de investeringsimplicaties van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren);
  • zijn internationale netwerk van ondertekenaars van investeerders te ondersteunen bij het integreren van ESG-factoren in hun investerings- en eigendomsbeslissingen.

De PRI handelt in het langetermijnbelang:

  • van zijn ondertekenaars;
  • van de financiële markten en economieën waarin de PRI actief is en uiteindelijk van het milieu en de samenleving als geheel.

www.unpri.org

SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

De SASB-normen vormen een leidraad voor bedrijven bij de verstrekking van duurzaamheidsinformatie met een materiële financiële impact aan hun investeerders. De normen zijn beschikbaar voor 77 industrieën en beschrijven subgroepen van ESG-kwesties die het meest relevant voor de financiële prestaties in elke industrie zijn.

www.sasb.org

SBTi (Science Based Target initiative)

Het Science Based Target-initiatief stimuleert klimaatactie in de private sector door bedrijven in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen.

Het SBTi:

  • definieert en promoot best practices op het gebied van emissiereductie én CO2-neutrale doelstellingen in overeenstemming met klimaatwetenschap; 
  • brengt een team van deskundigen bijeen om bedrijven onafhankelijke beoordelingen te bieden en hun doelstellingen te valideren;
  • biedt technische bijstand en deskundige middelen aan bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststellen die in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap;
  • treedt op als hoofdpartner van de Business Ambition for 1.5°C campaign – een dringende oproep tot actie van een wereldwijde coalitie die bestaat uit VN-agentschappen, bedrijfs- en industrieleiders. Ze zetten bedrijven ertoe aan wetenschappelijk onderbouwde, CO2 -neutrale doelstellingen vast te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.

Meer dan 2.000 bedrijven wereldwijd nemen het voortouw bij de transitie naar een CO2-neutrale economie door via het SBTi emissiereductiedoelstellingen vast te stellen die op klimaatwetenschap zijn gebaseerd.

www.sciencebasedtargets.org

Sustainalytics

Sustainalytics is een onafhankelijk bedrijf dat onderzoek uitvoert, ratings toekent en analyses verricht op ESG-gebied. Sustainalytics ondersteunt investeerders over de hele wereld bij de ontwikkeling en implementatie van verantwoorde investeringsstrategieën. Al meer dan 25 jaar loopt het bedrijf voorop bij de ontwikkeling van hoogwaardige, innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van wereldwijde investeerders.

www.sustainalytics.com

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

De Financial Stability Board heeft de TCFD opgericht om aanbevelingen voor effectievere klimaatgerelateerde informatieverschaffing te ontwikkelen. Dit moet leiden tot beter geïnformeerde beslissingen inzake investeringen, kredieten en verzekeringen en moet belanghebbenden in staat stellen een beter inzicht te krijgen in de concentraties van CO2-gerelateerde activa in de financiële sector en de blootstelling van het financiële systeem aan klimaatgerelateerde risico’s.

De TCFD zet zich in voor markttransparantie en -stabiliteit. Betere informatie moet ondernemingen in staat stellen klimaatgerelateerde risico’s en opportuniteiten op te nemen in hun risicobeheer- en strategische-planningsprocessen.

Naarmate dit gebeurt, zullen bedrijven en beleggers meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van klimaatverandering. Dit stelt de markten in staat investeringen te kanaliseren naar duurzame en veerkrachtige oplossingen, opportuniteiten en bedrijfsmodellen.

www.fsb-tcfd.org